Back to Top

April 2008 komt de boomteeltvisie geschreven door de ZLTO en de gemeente uit. Het college van B&W geeft haar standpunt in een discussienota.

Juni 2008 geeft de gemeente-ambtenaar in een gesprek met de SBEO duidelijk aan dat er in de boomteeltvisie onjuistheden staan inzake het akkercomplex de Heezen, die niet door het college zijn opgemerkt.

Juli 2008 dient de SBEO haar zienswijze in op de boomteeltvisie. De SBEO denkt op dat moment nog dat wisselteelt geldt voor bomen ouder dan 5 jaar. Ook omwonenden van de Heezen sturen hun visie in.

Augustus 2008 is er een onderhoud met wethouder van de Loo naar aanleiding van de boomteeltvisie. Hij stelt dat de SBEO geen oog heeft voor de ondernemers. De fout van de gemeente voor wat betreft de Heezen wordt gebagatelliseerd.

Oktober 2009 komt er van de nieuwe wethouder Jan Kerkhof een raadsinformatiebrief waarin gesteld wordt dat de boomteeltvisie geen integrale visie is. Er zijn 30 zienswijzen ingediend. De brief stelt dat naar alle aspecten gekeken moet worden. Het gebruiken van alle lege percelen voor boomteelt is niet wenselijk. Dus eerst dient de archeologische waardenkaart beschikbaar te zijn. Men wil net als in Haaren met een planteam werken (gemeente, telers en ZLTO) en daarnaast provincie, BMF en SBEO ook aan de beleidsvorming laten deelnemen.

19 mei 2010 hebben we een gesprek met de nieuwe wethouder Piet Machielsen over de de nieuwe boomteeltvisie, dat we in een notitie van 5 juni schriftelijk bevestigen. Het verzoek om te reageren op het concept wordt niet gehonoreerd.

29 juni 2010 hebben we een gesprek met een ontstemde wethouder n.a.v. de publicatie in het Eindhovens Dagblad over het bestemmingsplan buitengebied en over een brief die de SBEO aan de provincie had gestuurd. Hij zal ons niet uitnodigen voor een gesprek over de boomteelt.

23 juli 2010 sturen we een verzoenende brief en houden voet bij stuk.

30 augustus 2010 hebben we overleg met de wethouder waarin we de inhoud van de concept boomteeltvisie te horen krijgen. We krijgen echter geen kopie daarvan.

September 2010 wordt de boomteeltvisie ter visie gelegd.

November 2010 publiceren wij een standpunt op de boomteeltvisie.

16 maart 2011 is er op uitnodiging van de Greenport Midden-Brabant een avond over duurzame boomteelt. We stellen vast dat het inderdaad moet gaan om verduurzaming maar ook beperking van de boomteelt ook gezien de Toekomstvisie 2030.

4 april 2011 heeft er een verkennend overleg met de wethouder, boomtelers, WNL en de SBEO in het kader van de boomteeltvisie plaatsgevonden.

14 mei 2011 is er een fietstocht gehouden langs de open akkercomplexen en is het boomteeltbedrijf van Joost Vlemminx bezocht. Deelnemers waren wethouder Piet Machielsen, enkele betrokken gemeenteambtenaren, 2 boomkwekers en een afvaardiging van de SBEO.

14 september 2011 heeft de Brabantse Milieu Federatie een nota doen uitgaan "Boomteelt en teeltondersteunende voorzieningen - Uitgangspunten en aanbevelingen voor gemeentelijk beleid"

29 september 2011 heeft de gemeenteraad de Boomteeltvisie aangenomen ondanks ons verzoek om uitstel en een motie van D66 gesteund door de PvdA van dezelfde strekking. Voor een link naar het raadsvoorstel klik hier...

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen rondom dit dossier.

 

Overzicht van de documenten:

SBEO zienswijze op boomteeltvisie november 2010

BMF zienswijze op boomteeltvisie 18 november 2010

Openheid en wisselteelt 26 september 2010

Ontwerp boomteeltvisie Oirschot september 2010