Back to Top

Voorjaar 2008 heeft de gemeente Oirschot het voorontwerpbestemmingsplan buitengebied ter visie gelegd.

De Stichting heeft naar aanleiding daarvan een zienswijze ingediend bij B&W van Oirschot.

Door personele problemen bij het ambtelijk apparaat van de gemeente Oirschot heeft de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan buitengebied een aanzienlijke vertraging opgelopen. Volgens de laatste berichten van de gemeente wordt het nu voorzien voor medio 2009.

Om het algehele proces te bespoedigen, heeft de gemeente besloten om het bestemmingsplan buitengebied in 2 fasen te realiseren. Fase 1 zal een overwegend conserverend karakter hebben, terwijl fase 2 het uiteindelijke bestemmingsplan zal zijn, waarin de boomteeltvisie, de regionale Cultuur-Historische Waardenkaart (CHW) en de Milieu Effect Rapportage zijn verwerkt en de Landbouw Ontwikkelings Gebieden( LOG's) zijn ingevuld.

7 juli 2010 heeft de Stichting een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan buitengebied Fase 1 bij B&W van Oirschot.

Vanaf 17 september 2010 is het commentaar van de gemeente op alle ingediende zienswijzen ter inzage geplaatst op de gemeentelijke website.

Op 26 september 2010 heeft de stichting de visie Openheid en wisselteelt opgesteld door de werkgroep boomteelt toegestuurd aan alle gemeenteraadsleden teneinde hen op de hoogte te stellen van onze standpunten.

28 september heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied 2010 fase 1 aangenomen met diverse amendementen.

Een van deze amendementen betreft het door ons reeds eerder in onze zienswijze voorgestelde idee om een Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan Buitengebied Oirschot (WUBBO) te formeren. Wethouder Piet Machielsen heeft de raad beloofd om voor het eind van dit jaar met een voorstel te komen.

Verder is er een door het CDA ingediend amendement aangenomen waarin gevraagd wordt om betere bescherming van zandpaden. SBEO is daar zeer verheugd over.

Zo gauw het plan ter inzage ligt zullen wij het bestuderen en eventueel een bezwaarschrift indienen.

Vanaf 14 oktober t/m  24 november ligt de Ontwerp boomteeltvisie Oirschot ter inzage.

19 november 2010 heeft de SBEO een Zienswijze op de Boomteeltvisie ingediend.

10 januari 2011 heeft het bestuur bij de Raad van State een beroep en een voorlopige herziening ingediend op het door de gemeenteraad van Oirschot goedgekeurde bestemmingsplan Buitengebied 2010.

U kunt beide documenten inzien door op een van de onderstaande linken te klikken:

- Beroepschrift Raad van State bestemmingsplan buitengebied 2010

- Voorlopige voorziening Raad van State bestemmingsplan buitengebied 2010

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

 

Overzicht documenten:

Beroepschrift Raad van State bestemmingsplan buitengebied 2010 8 januari 2011

Voorlopige voorziening Raad van State bestemmingsplan buitengebied 2010 8 januari 2011

Zienswijze op de Boomteeltvisie november 2010

Openheid en wisselteelt 26 september 2010

Ontwerp boomteeltvisie Oirschot september 2010

Zienswijze SBEO ontwerpbestemmingsplan buitengebied 7 juli 2010

Zienswijze SBEO voorontwerpbestemmingsplan buitengebied 5 maart 2008